Menu

انجمن سيستم هاى پويا


انجمن سیستمهای پویا سازمانی غیر انتفاعی و بین المللی است که هدف خود را به پیشبرد و به کار گیری حوزه سیستم های پویا و ثفکر سیستمی در گستره جهان قرار داده است. انجمن، با بر خورداری از هزاران عضو در 55 کشور، بستری علمی را برای پژوهشگران، اساتید، مشاوران و متخصصین حرفه ای برای معرفی این حوزه علمی به وارد شدگان جدید به این حوزه و کنکاش و پیشرو بودن درتحولات این حوزه عامی فراهم آورده است.

Address:
    The System Dynamics Society
    Milne Hall 300, Rockefeller College
    135 Western Avenue
    University at Albany
    Albany, NY 12222

    USA

 

Telephone:

    518 442-3865

FAX:
    518 442-3398