Menu

مدیریت کالا

 

 مشخصات كتاب
مدیریت کالا
محمود البرزی (1368). مدیریت کالا (طبقه بندی و کنترل موجودی). انتشارات پاپیروس - پیشبرد: تهران.
چاپ اول: سال 1368
آدرس ناشر: خیابان کارگر – بین بلوار کشاورز و چهار راه نصرت – شماره 198
تلفن: 932702-922872
شرح مختصر کتاب
موضوع کتاب، همان طور که از عنوان آن مستفاد میگردد، مباحث طبقه بندی و کنترل موجودی از مجموعه مباحث مربوط به حوزه مدیریت کالا است. در تنظیم این کتاب، از منابع مختلف استفاده شده است. بخش هایی از نوشته های این كتاب از منابع مختلف ترجمه و جمع آوری شده است، لیکن اکثر مطالب نوشته و ما حصل تجربیات نگارنده است. کوشش گردیده در تحلیل مفاهیم شرایط واقعی محیط و عامل اقتضا مد نظر باشد. در حالی که مدل ها به عنوان ابزار بسیار نیرومند مطرح می شوند، تا کید می گردد که نقش اصلی بر عهده فرد است. به عنوان مثال در بحث طبقه بندی و کنترل موجودی با وجود چارچوب های تعیین شده و مد ل های ریاضی، تاکید بیشتر بر نقش تحلیلگران گذاشته شده که عمدتا" اولین رده تصمیم گیری در سازمان ها می باشند. کتاب شامل هشت فصل است. ابتدا موضوع طبقه بندی به عنوان زبان مشترک سیستم کالا و عامل اصلی نظم مورد بحث قرار می گیرد. مبانی کنترل موجودی، شیوه های پیش بینی مصرف، مدل های تعیین مقدار اقتصادی سفارش و زمان سفارش و سیستم های مختلف کنترل موجودی در فصول بعد گنجانده شده است. در انتهای هر فصل، سوالاتی برای ایجاد زمینه های بحث و در پیوست کتاب چندین افته برای بررسی و تجزیه و تحلیل موارد واقعی گنجانده شده است. مطالب طوری تنظیم شده است که علاوه بر استفاده در موسسات تولیدی/ بازرگانی، از آن در موسسات آموزشی نیز جهت تدریس مدیریت کالا استفاده شود.