Menu

Enter Title

افزودن محتوا...

یادگیری ماشین

تالیف : محمود البرزی. محمد علی خانی

 موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف: تهران.

چاپ اول: سال 1396

آدرس ناشر:

دفتر مرکزی: خیابان آزادی دانشگاه صنعتی شریف

دفتر فروش: میدان انقلاب خیابان شهید منیری جاوید (ارد یبهشت) - ساختمان بهمن طبقه چهارم واحد 87 واحد 402

تلفن: 66405132-66967896021-

فروش اینترنتی : www.ketabiran.com  www.saneibook.com    

 

پیشگفتار

 

یادگیری ماشین به عنوان زیر مجموعه ای از هوش مصنوعی در سالهای اخیر رشد چشمگیری یافته است. ساخت و آموزش عوامل هوشمند چون روباتها و نرم افزارها با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین هر روز در جهان اهمیت بیشتری می یابد. در کشور ما نیز علاقمندی زیادی در مراکز علمی و پژوهشی نسبت به این حوزه وجود دارد. وجود کتاب ها و منابع علمی در این زمینه به فارسی می تواند در رشد این حوره علمی در کشور بسیار مفید باشد. کتاب حاضر با این باور نوشته شده است.

در تدوین این کتاب از منابع مختلفی استفاده شده است. مهم ترین منبع که عمده مطالب کتاب از آن الگو گرفته، محتوای درس یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد است که بطور الکترونیکی در سطح جهانی ارائه شده است(Ng 2012). سایر منابع کتاب شامل کتاب «هوش مصنوعی» نوشته راسل و نوریگ و کتاب «آشنایی با شبکه های عصبی» نوشته بیل و جکسون، ترجمه محمود البرزی از انتشارات دانشگاه صنعتی شریف است. همچنین سعی شده است کتاب حاضر به طریقی تدوین گردد که بتواند هم به صورت کتاب جانبی در درس هایی چون هوش مصنوعی و هم به صورت کتاب مرجع در درس یادگیری ماشین مورد استفاده دانشجویان و مدرسین مقاطع مختلف دانشگاهی قرارگیرد. علاوه بر آن کارشناسان حرفه ای سیستم های هوشمند بتوانند از آن در طراحی انواع سیستم های یادگیری ماشین بهره گیرند.

کتاب از هیجده فصل تشکیل شده است. فصل اول با تعریفی از هوش مصنوعی و عامل هوشمند آغاز می شود. آنگاه در فصل های بعد انواع الگوریتم های یادگیری ماشین، شامل الگوریتم های با سرپرست و بدون سرپرست، برای کاربردهای دسته بندی و خوشه بندی چون رگرسیون خطی یک متغیره و چند متغیره، رگرسیون لجستیک، ماشین بردار پشتیبان و شبکه ای عصبی به بحث گذاشته می شود. جنبه های کاربردی طراحی الگوریتم ها، چون شیوه انتخاب ویژگی ها، جمع آوری داده ها، روشهای تقلیل ابعاد داده ها، تحلیل خطا و پییشگیری از بیش تطابقی مدل به تفصیل در بخش های مختلف کتاب مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور ایجاد زمینه های فنی لازم در طراحی مدل ها یک فصل از کتاب به موضوع جبر خطی و استفاده از آن در محاسبات یادگیری ماشین و فصل دیگر به استفاده از نرم افزار MATLAB می پردازد.

دریافت نظرات، پیشنهادها و انتقادها از طرف خوانندگان گرامی در راستای بهبود کیفیت کتاب، از طریق ایمیل های  mahmood_alborzi@yahoo.com و alikhani@Live.com ، موجب قدردانی و تشکر فراوان خواهد بود.